Past Kevin E. Strecker Award Recipients

 

2023:

Yucheng Guo and Yi Xu

2022:

Shixiao Liang

2021:

Nicolas Marquez Peraca

2020:

Asa Stahl

2019:

Laura Flagg

2018:

Fengdan Ye

2017:

Roger Ding