Past William and Elva Gordon Award Recipients

 

2022:

Anastasia Newheart (Space Physics)
Asa Stahl and Hong-Yi Zhang (Astronomy/Astrophysics)

2021:

Revati Mandage (Space Physics)
Laura Flagg(Astronomy/Astrophysics)

2020:

Alison Farrish (Space Physics)
Kun Hu (Astronomy/Astrophysics)

2019:

James Webster (Space Physics)
Yingchao Lu (Astronomy/Astrophysics)

2018:

Erik Weaver (Astronomy/Astrophysics)

2017:

No recipient

2016:

Will Barnes

2015:

Liheng Zhang

2014:

Chunming Zhu

2013:

Xin Liu, Yaxue Dong

2011:

Bei Hu

2010:

Yi Chen

2009:

Jian Yang

2008:

Xin Tao

2007:

Han Wu

2006:

Rui Lui, Deidre Wendel

2005:

Deidre Wendel

2004:

Josef Koller

2003:

Shuo Ji, Kaan Ozturk

2002:

Tim Glover

2001:

Brent Buckalew